Regulaminu sklepu internetowego – jabrzezinscy.pl

 • 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.jabrzezinscy.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.jabrzezinscy.pl (zwany dalej: Sklep internetowy jabrzezinscy.pl),  jest  prowadzony  przez osobę prywatną Agnieszkę Brzezińską prowadzącą sprzedaż obrazów w formie działalności niezarejestrowanej.

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 1) adres pocztowy: 57-450 Ludwikowice Kłodzkie;
2) numer telefonu: 508278595;
3) adres poczty elektronicznej: agnieszka.brzezinska@vip.onet.pl.

1.4. Regulamin sklepu internetowego  jabrzezinscy.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie  internetowej  https://jabrzezinscy.pl  w  sposób  umożliwiający  Klientom  jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 • 2 Definicje
  Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
  2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,                
  2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta –  jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę       bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
  2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we             własnym  imieniu  działalność  gospodarczą  lub  zawodową  i  dokonującą  czynności  prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Agnieszka Brzezińska – osoba prywatna,
  2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://jabrzezinscy.pl przez Agnieszkę Brzezińską.
  2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
  2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
  2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu   art.  8  ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  z  dnia  18  lipca  2002  r (Dz.U.2020.344),
  2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca  osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub    planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi  elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz  Przedsiębiorcę,
  2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
  2.11.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).
 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
  3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
  3.2. Ceny widniejące  na stronie internetowej  sklepu jabrzezinscy.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy –zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
  3.3. Sprzedawca  używa  w  Sklepie  internetowym jabrzezinscy.pl  kodów  rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
  3.4. Do  złożenia  zamówienia  w  sklepie  internetowym  jabrzezinscy.pl  konieczna  jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym jabrzezinscy.pl  konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych,  a  także  klawiatura  lub  inne  urządzenie  umożliwiające  poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
  3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
  3.7. Strona Sklepu internetowego jabrzezinscy.pl  posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia  w  sklepie  internetowym  jabrzezinscy.pl  można  dokonywać  poprzez  wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient  podczas  składania  zamówienia  jest  zobowiązany  do  podania  prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na  adres  podany  w  formularzu  zamówienia.  Z  chwilą  potwierdzenia  przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego  Regulaminu  na  stronie  Sklepu  Internetowego,  przesłanie  stosownej

 informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie  Zamówień  w  Sklepie  internetowym  jabrzezinscy.pl  jest  możliwe  24   godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W  sklepie  jabrzezinscy.pl  istnieje  możliwość  płatności  w  jeden  z  następujących sposobów:
       
– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
       
– płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu jabrzezinscy.pl  zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep  internetowy  jabrzezinscy.pl  umożliwia  wpłatę  należności  za  pośrednictwem   następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
       – Płatności WooCommerce

         -Przelewy24
5.4. Klient  jest  obowiązany  do  dokonania  płatności  za  pomocą  jednego  z  wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy               sprzedaży.

 5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania     płatności przy odbiorze przesyłki.

 • 6 Dostawa

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej    i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych jabrzezinscy.pl wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie  podanym  w  karcie  produktu  w  sklepie  internetowym.  W  przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
         
– DHL Parcel
         
– UPS
         
– GLS
         
– Kurier InPost
         
– Kurier DPD
         
– Paczka w RUCHu
         
– Poczta Polska
         
– GEIS
         
– InPost Paczkomaty
6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym  fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa  Klient.

6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 • 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Kupujący  będący  Konsumentem  lub  Przedsiębiorcą  na  prawach  konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W  przypadku  skorzystania  z  prawa,  o  którym  mowa  w  punkcie  poprzedzającym, Kupujący  powinien poinformować  o  tym  Sprzedającego,  składając  oświadczenie  o        odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: 57-450 Ludwikowice Kł., ul. Główna 91; może to także zrobić   drogą  elektroniczną  za  pomocą  elektronicznego  formularza  odstąpienia  od  umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy agnieszka.brzezinska@vip.onet.pl.

       Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie      wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  (załącznik  Nr  1  do  niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji       dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia  o  odstąpieniu  drogą  elektroniczną  za  pośrednictwem  elektronicznego formularza  odstąpienia  od  umowy,  Sprzedawca  niezwłocznie  prześle  potwierdzenie otrzymania  oświadczenia  o odstąpieniu  od umowy (na  trwałym  nośniku  danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy  z  30.5.2014  r.  –  o  prawach  konsumenta  (t.j.  Dz.U.  z  2017  r.  poz.  683).

Konsument  lub Przedsiębiorca  na prawach  konsumenta ponosi  bezpośrednie  koszty zwrotu towaru.

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz  podlegająca  zwrotowi  zostanie  odebrana  przez  niego  lub  osobę  przez  niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym  koszty  dostarczenia,  zostaną  przekazane  na  rachunek  bankowy  Kupującego niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż w  terminie  14 dni od dnia  otrzymania  przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca  oświadcza,  iż  zwrot  płatności,  o  którym  mowa  w  §  7  pkt  7.9   Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób  zwrotu,  który nie będzie  wiązał  się z koniecznością  poniesienia  przez Kupującego     dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do        umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,
         
Zawierając  umowę  Konsument  lub  Przedsiębiorca  na  prawach  konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został      zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 • 8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 91 lub poprzez e-mail na adres agnieszka.brzezinska@vip.onet.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar  posiada,  oraz  jeżeli  jest  to  możliwe  – udokumentować  rzeczoną  wadę, datę wystąpienia  wady,  żądanie  sposobu doprowadzenia  do zgodności  towaru  z umową zgodnie  z  art.  560  i nast.  Kodeksu  cywilnego  oraz  podanie  danych  kontaktowych.

Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4.  Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości skorzystania  przez Klienta  będącego Konsumentem  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne  są w siedzibach  oraz na   stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji     społecznych,  do  których  zadań  statutowych  należy  ochrona  konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
       
8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
       
8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
       
8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe  możliwości  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
       
8.6.1. Klient  uprawniony  jest  do  zwrócenia  się  do  stałego  polubownego  sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o       Inspekcji  Handlowej  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1668  ze  zm.),  z wnioskiem  o  rozstrzygnięcie  sporu  wynikłego  z  zawartej  Umowy  Sprzedaży.

Regulamin  organizacji  i  działania  stałych  polubownych  sądów  konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,  zgodnie  z  art.  36  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  Inspekcji  Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o   pozasądowe rozwiązanie  sporu między  Klientem,  a Sprzedawcą. Informacja  na   temat  zasad  i  trybu  procedury  mediacji  prowadzonej  przez  wojewódzkiego inspektora  Inspekcji  Handlowej  dostępna  jest  w  siedzibach  oraz  na  stronach   internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 8.6.3. Klient  może  złożyć  skargę  za  pośrednictwem  platformy  internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma  ODR  stanowi  także  źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać  pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 • 9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy  kupujący/klient  może  publikować  opinie  o  towarze/usłudze  w  odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinie  są  subiektywnymi  wypowiedziami  Klientów.  Sprzedawca  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa,  ani  praw  osób  trzecich.  Ponosi  on  pełną  odpowiedzialność  za  wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym jabrzezinscy.pl.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

 • 10 Dane osobowe

10.1.  Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2.  Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego jabrzezinscy.pl, dostępnego na stronie https://jabrzezinscy.pl.

 • 11 Postanowienia końcowe

11.1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian   w niniejszym  Regulaminie.  Wszelkie  zmiany  Regulaminu  wchodzą  w  życie  w    odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony  Regulamin  wiąże  Kupującego/Klienta,  jeżeli  zostały  zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on  prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni    kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3.  Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany  jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie  przepisy  Kodeku  cywilnego  oraz  ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

11.5.  Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://jabrzezinscy.pl.

 11.6.  Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2022 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:
Agnieszka Brzezińska, ul. Główna 91, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

Ja/My(*)  niniejszym  informuję/informujemy(*)  o moim/naszym(*)  odstąpieniu  od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (-ów)
Podpis konsumenta (-ów)
                
 [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
Data

(*) niepotrzebne skreśl